• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

pielęgniarstwo

Studia licencjackie, dzienne - II rok, rok akademicki 2018/19

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

Moduł Diagnostyka laboratoryjna

Wykłady

odbywają się  w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM

w dniu 13.11.2018 r. w godzinach 17:30  – 20:30

w dniach 20.11 i 4.12.2018 r. w godzinach 17:30 – 19:45 

tematy wykładów:

1. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w diagnostyce narządowej.

Diagnostyka laboratoryjna jako część medycyny laboratoryjnej. Diagnostyka laboratoryjna jako część medycyny klinicznej. Udział diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu i postępowaniu medycznym w chorobach narządowych, układowych i ogólnoustrojowych.

Badania laboratoryjne w ochronie zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych  – prof. dr. Dagna Bobilewicz

Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego, formy przedstawiania wyników i podstawy ich interpretacji z uwzględnieniem wieku.

Znaczenie czułości i swoistości diagnostycznej wyniku w odniesieniu do stanu zdrowia. Czynniki poza laboratoryjne wpływające na jakość wyniku badania laboratoryjnego. Wpływ leków na wynik badania laboratoryjnego. Podstawowe przyczyny różnic w zasadach interpretacji wyniku u noworodków, dorosłych i osób w podeszłym wieku – dr Hanna Zborowska

2.  Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii.

Zasady oznaczania grup krwi, Zasady doboru krwi do toczenia. Zasady wykonywania próby zgodności serologicznej. Zasady dokumentacji obowiązujące pielęgniarki w zakresie gospodarowania krwią /księgi transfuzjologiczne/ – mgr Małgorzata Pamięta

3. Badania laboratoryjne w stanach nagłych

Rola badań laboratoryjnych w zawale mięśnia sercowego. Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce stanu zapalnego i sepsy w tym OB, leukocytozy, CRP i PCT. Możliwości diagnostyki laboratoryjnej w zatruciach.

Badania specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV, HIV.

Zakres badań podstawowych i specjalistycznych. Markery laboratoryjne zakażeń wirusami HBV, HCV, HIV. Pojęcie „test przesiewowy” i „test potwierdzenia”.  Zasady zlecania - dr Marzena Iwanowska 

Ćwiczenia

odbywają się w systemie zblokowanym od poniedziałku do piątku: w godzinach - 8:00 – 10:15, w grupach wg. załączonego planu, w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK ul. Banacha 1a /niski parter/.

1. Zasady współpracy pielęgniarki z laboratorium medycznym.

Materiał do badań, grupy badań. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych oraz wartości krytycznych. Zapoznanie się z zasadami organizacji laboratorium, zasadami przyjmowania próbek, obiegiem próbek, systemem wydawania wyników. Zapoznanie się z zasadami działania laboratoryjnego systemu informatycznego /LIS/ i jego współpracy ze szpitalnym systemem informatycznym /HIS/ -  dr Emilia Czyżewska, dr Hanna Zborowska

2. Wpływ etapu przygotowania pacjenta i pobierania próbek na jakość wyniku badania laboratoryjnego.

Zasady i cele przygotowania pacjentów do badań laboratoryjnych. Znaczenie systemu użytego do pobierania krwi żylnej i kapilarnej /systemy strzykawko – probówkowe, podciśnieniowe, kapilary. Zasady pobierania innych niż krew materiałów /mocz, kał, plwocina, ślina/. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek - dr Hanna Zborowska, dr hab. n med. Olga Ciepiela

3. Rola analizy parametrów krytycznych z uwzględnieniem badań gazometrycznych,  podstawowych elektrolitów, glukozy

Pobieranie próbek krwi do badań gazometrycznych. Interpretacja wyników oznaczeń parametrów krytycznych /gazometria, elektrolity, glukoza/ - dr Marzena Iwanowska, dr Emilia Czyżewska 

4. Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia.

Interpretacja wyniku morfologii krwi. Interpretacja wyniku badania podstawowych parametrów układu krzepnięcia. dr Emilia Czyżewska, mgr Agnieszka Wiśniewska

5. Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa, krew utajona w kale, testy do wykrywania narkotyków w moczu/. Zasada testów immunochromatograficznych.

Pomiary stężenia glukozy w przy pomocy glukometrów. Wymagania jakościowe stawiane glukometrom. - dr Hanna Zborowska, dr Emilia Czyżewska

KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

 ZALICZENIE TESTOWE NA OSTATNICH ĆWICZENIACH DLA DANEJ GRUPY

 Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna /fartuchy/ i ochraniacze na obuwie

Podręczniki:

Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Urszuli Demkow, wydany przez WUM, 2015 rok. /rozdziały zgodne z tematyką zajęć/