• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

pielęgniarstwo

Studia licencjackie, dzienne - II rok

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

Moduł Diagnostyka laboratoryjna 2019/20

Wykłady

Wykłady odbywają się w Auli B Centrum Dydaktycznego

Ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ, W-wa, ul Banacha 1a, blok C, niski parter.

Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje zmiana obuwia i odzież ochronna

tematy wykładów:

1. Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w diagnostyce narządowej. dr hab. Olga Ciepiela 8.10.2019

Diagnostyka laboratoryjna jako część medycyny laboratoryjnej. Diagnostyka laboratoryjna jako część medycyny klinicznej. Udział diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu i postępowaniu medycznym w chorobach narządowych, układowych i ogólnoustrojowych. Badania laboratoryjne w ochronie zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych 

2. Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego, formy przedstawiania wyników i podstawy ich interpretacji z uwzględnieniem wieku. dr Hanna Zborowska 15.10.2019

Znaczenie czułości i swoistości diagnostycznej wyniku w odniesieniu do stanu zdrowia. Czynniki poza laboratoryjne wpływające na jakość wyniku badania laboratoryjnego. Wpływ leków na wynik badania laboratoryjnego. Podstawowe przyczyny różnic w zasadach interpretacji wyniku u noworodków, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

3. Badania laboratoryjne w stanach nagłych  Dr Marzena Iwanowska 22.10.2019

Rola badań laboratoryjnych w zawale mięśnia sercowego. Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce stanu zapalnego i sepsy w tym OB, leukocytozy, CRP i PCT. Możliwości diagnostyki laboratoryjnej w zatruciach. 

4.  Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. mgr Małgorzata Pamięta 29.10.2019

Zasady oznaczania grup krwi, Zasady doboru krwi do toczenia. Zasady wykonywania próby zgodności serologicznej. Zasady dokumentacji obowiązujące pielęgniarki w zakresie gospodarowania krwią /księgi transfuzjologiczne/ 

5. Badania specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV, HIV.  dr Marzena Iwanowska 5.11.2019

Zakres badań podstawowych i specjalistycznych. Markery laboratoryjne zakażeń wirusami HBV, HCV, HIV. Pojęcie „test przesiewowy” i „test potwierdzenia”.  Zasady zlecania - 

Ćwiczenia

odbywają się w systemie zblokowanym od poniedziałku do piątku: w godzinach - 8:00 – 10:15, w grupach wg. załączonego planu, w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK ul. Banacha 1a /niski parter/.

1. Zasady współpracy pielęgniarki z laboratorium medycznym.

Materiał do badań, grupy badań. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych oraz wartości krytycznych. Zapoznanie się z zasadami organizacji laboratorium, zasadami przyjmowania próbek, obiegiem próbek, systemem wydawania wyników. Zapoznanie się z zasadami działania laboratoryjnego systemu informatycznego /LIS/ i jego współpracy ze szpitalnym systemem informatycznym /HIS/ -  mgr Milena Małecka, dr Hanna Zborowska

2. Wpływ etapu przygotowania pacjenta i pobierania próbek na jakość wyniku badania laboratoryjnego.

Zasady i cele przygotowania pacjentów do badań laboratoryjnych. Znaczenie systemu użytego do pobierania krwi żylnej i kapilarnej /systemy strzykawko – probówkowe, podciśnieniowe, kapilary. Zasady pobierania innych niż krew materiałów /mocz, kał, plwocina, ślina/. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek - dr Hanna Zborowska, dr hab. n med. Olga Ciepiela

3. Rola analizy parametrów krytycznych z uwzględnieniem badań gazometrycznych,  podstawowych elektrolitów, glukozy

Pobieranie próbek krwi do badań gazometrycznych. Interpretacja wyników oznaczeń parametrów krytycznych /gazometria, elektrolity, glukoza/ - dr Marzena Iwanowska, mgr Milena Małecka

4. Podstawy badań z zakresu hematologii i układu krzepnięcia.

Interpretacja wyniku morfologii krwi. Interpretacja wyniku badania podstawowych parametrów układu krzepnięcia. mgr Milena Małecka, mgr Agnieszka Wiśniewska

5. Oznaczenia zdecentralizowane oparte o tzw. szybkie testy /paski do badania moczu, próba ciążowa, krew utajona w kale, testy do wykrywania narkotyków w moczu/. Zasada testów immunochromatograficznych.

Pomiary stężenia glukozy w przy pomocy glukometrów. Wymagania jakościowe stawiane glukometrom. - dr Hanna Zborowska, dr hab. Olga Ciepiela

KOLEJNOŚĆ ĆWICZEŃ 2 – 5 MOŻE ULEC ZMIANIE

 ZALICZENIE TESTOWE NA OSTATNICH ĆWICZENIACH DLA DANEJ GRUPY

 Na ćwiczeniach obowiązuje odzież ochronna /fartuchy/ i ochraniacze na obuwie

Podręczniki:

Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. Urszuli Demkow, wydany przez WUM, 2015 rok. /rozdziały zgodne z tematyką zajęć/