Dietetyka

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

I rok, semestr zimowy 2020/21

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Marzena Iwanowska

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu na bieżąco.

 

 

Roczny wymiar zajęć:

Wykłady 10 godz.                  5 x 2 godz

ćwiczenia 15 godz.                 3 x 5 godz

 

Wykłady odbywają się w formie e-learningu i umieszczone są na platformie e-learning.wum.edu.pl

Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu: ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala CSK UCK WUM; blok C; niski parter) oraz w formie e-learningu na platformie MS Teams (forma hybrydowa)

 Cel nauczania przedmiotu:

Zdobycie umiejętności określania celu badań laboratoryjnych i ich interpretacja w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Cele szczegółowe:

·         Nabycie umiejętności określania algorytmów postępowania laboratoryjnego w rozpoznaniu, monitorowaniu oraz profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych

·         Nabycie umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych

·         Nabycie umiejętności oceny przydatności diagnostycznej badań laboratoryjnych

·         Zapoznanie się z zasadami badań POCT

           

 

Tematy wykładów:

       1.     Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Forma przedstawiania wyników. Pojęcie zakresu wartości prawidłowych. Dr hab. Olga Ciepiela

2.       Odrębności diagnostyki laboratoryjnej w różnych okresach życia. Dr Marzena Iwanowska

3.       Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie współczesnych zagrożeń populacyjnych. Rola diagnostyki laboratoryjnej w ocenie stanu odżywienia.  Dr Marzena Iwanowska

4.       Wartość diagnostyczna wyniku badania laboratoryjnego Ocena laboratoryjna wyniszczenia nowotworowego. Dr Marzena Iwanowska

5.       Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV. Postępowanie poekspozycyjne. Dr Marzena Iwanowska

Tematy ćwiczeń:

1Materiał wykorzystywany do badań laboratoryjnych. Systemy do pobrań krwi. Badania zdecentralizowane. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia cukrzycy. Dr Marzena Iwanowska (ćwiczenie stacjonarne)

2.       Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych. Niedokrwistości niedoborowe. Dr hab. Olga Ciepiela,

Rola badań laboratoryjnych w ocenie zaburzeń wchłaniania i chorobach trzustki.  Dr Marzena Iwanowska

3.       Badania laboratoryjne w ocenie gospodarki wodno - elektrolitowej i gospodarki mikroelementami. Ocena laboratoryjna metabolizmu kostnego. Badania laboratoryjne w chorobach nerek.  Badania laboratoryjne w zaburzeniach lipidowych i chorobach wątroby.  Dr Marzena Iwanowska

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

  • Test zaliczający po ukończeniu ćwiczeń.

 

 

Literatura obowiązkowa

1.      Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce. E. Stefańska, K. Orywal, L. Ostrowska. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

2.      Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. A. Dembińska-Kieć, Solnica B,  J. Naskalski Edra Urban & Partner,  2017, Wydanie: IV

3.      Próbki: od pacjenta do laboratorium. W.G. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta, Medpharm, Wrocław 2012, wyd.2

4.      Diagnostyka laboratoryjna. Bogdan Solnica, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019, wyd.2

Literatura zalecana:

1.      Diagnostyka laboratoryjna. B. Neumeister, I. Besenthal, H. Liebich, Edra Urban & Partner, Wrocław 2013, wyd.2

2.      Diagnostyka laboratoryjna t. 1 i 2. N.A. Brunzel, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, wyd.1

3.      Interpretacja badań laboratoryjnych. J. Wallach, Medipage, Warszawa 2011, wyd.1

4.      Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. C.P. Price, R.H. Christensen, MedPharm, Wrocław 2011, wyd.1

5.      Czasopisma medyczne z ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem: Badanie i diagnoza, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnosta Laboratoryjny, Laboratorium medyczne