Tematy prac magisterskich 2023/24

Kryteria i zasady naboru na przygotowanie prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2023/24

1.W pierwszej kolejności do prac będą przypisywani studenci, którzy na dzień 17.listopada 2022 (termin pierwszej aktualizacji danych Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Laboratoryjnej w  roku akademickim 2022/23)  lub wcześniej byli uczestnikami SKN.

2. Pierwszeństwo wyboru tematu mają osoby, które posiadają dorobek naukowy realizowany w ramach SKN Medycyny Laboratoryjnej (np. doniesienia zjazdowe lub publikacje)

3.Studenci będą przypisywani do konkretnych tematów na podstawie kolejności zgłoszeń.

4.Studenci, którzy chcą realizować jeden z proponowanych tematów, zgłaszają się drogą mailową do kierownika Zakładu (olga.ciepiela@wum.edu.pl)

5.Praca naukowa nad tematem rozprawy odbywa się w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Laboratoryjnej

6.Student wybierający konkretny temat pracy wyraża zgodę na współautorstwo publikacji naukowej, która powstanie po zrealizowaniu pracy magisterskiej

7.Tabela zawierająca tematy prac i ich opiekunów będzie umieszczona na stronie zml.wum.edu.pl w zakładce „Dla studentów - Tematy prac magisterskich 2023/24”

 

Temat pracy

Opiekun

Promotor

Student

Porównanie profilu biochemicznego i komórkowego płynów z jamy opłucnej u pacjentów z podejrzeniem zapalenia płuc i choroby nowotworowej w latach 2022-2023

Mgr Agnieszka Wiśniewska

Dr Marzena Iwanowska

 Gabriela Pardak

Wpływ zmiennych warunków elektrolitowych i metabolicznych na właściwości przechowywanych krwinek czerwonych

Dr hab. Olga Ciepiela

Dr hab. Olga Ciepiela

 Wiktoria Przyborska

Ocena wpływu witaminy D3 wraz z lekami przeciwnowotworowymi na proces apoptozy w nowotworach hematologicznych

Mgr Milena Małecka-Giełdowska

Dr hab. Olga Ciepiela

 Julia Stańczyk

Wpływ berberyny na wybrane funkcje granulocytów

Mgr Monika Paskudzka

Dr hab. Olga Ciepiela

 Karolina Zemlik

Ocena stabilności materiału do oznaczania stężenia insuliny

Dr Marzena Iwanowska

Dr Marzena Iwanowska

 Klaudia Konieczna

Parametry żelazowe w płynie owodniowym

Dr Ewa Skarżyńska

Dr Ewa Skarżyńska

 Magdalena Gutowska

Endokrynne konsekwencje otyłości i zabiegów bariatrycznych u dzieci

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

 Katarzyna Ciepły