położnictwo I stopnia

Moduł Diagnostyka laboratoryjna II rok

Położnictwo i opieka położnicza

kierunek Położnictwo I stopnia, studia stacjonarne

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy i letni

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. o zdr. Emilia Czyżewska

 

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu na bieżąco.

 

 

Roczny wymiar zajęć:

Wykłady 10 godz.                  5 x 2 godz- semestr zimowy

Ćwiczenia 20 godz.                10 x 2 godz- semestr letni  

 

Wykłady odbywają się w formie e-learningu i umieszczone są na platformie e-learning.wum.edu.pl.

Ćwiczenia odbywają  się na terenie Zakładu  ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala CSK UCK WUM; blok C; niski parter) Szczegółowy rozkład ćwiczeń wraz z ich formą (stacjonarna/on-line) będzie podany przed rozpoczęciem semestru letniego.

 

 

 Cel nauczania przedmiotu:

  1. Dostarczenie wiedzy o możliwościach wykorzystania parametrów laboratoryjnych w ocenie stanu klinicznego pacjenta i w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich odmienności w okresie ciąży i noworodkowym
  2. Dostarczenie wiedzy o wpływie fazy przed laboratoryjnej i sposobu pozyskiwania próbki do badania na jakość i wartość wyniku oznaczenia laboratoryjnego
  3. Zdobycie podstawowych umiejętności współpracy położnej z laboratorium analitycznym

 

Program:

 

Tematy wykładów:

1.Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia – dr Emilia Czyżewska

2.Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych – dr Marzena Iwanowska

3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta

4. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – dr hab. Olga Ciepiela

5. Hemostaza w ciąży – dr Emilia Czyżewska

 

Tematy ćwiczeń:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium  - dr Emilia Czyżewska

2.  Materiał do badań laboratoryjnych. Antykoagulanty – mgr Agnieszka Wiśniewska  

3.  Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek –  dr Marzena Iwanowska

4.  Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Pozalaboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów –  dr Emilia Czyżewska

5.  Mocz, jako materiał do badań laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska 

6.  Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska, 

 7.  Podstawowe badania układu krzepnięcia dr Emilia Czyżewska

8.  Badania morfologii krwi obwodowej. dr Emilia Czyżewska

9.  Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi. dr hab. Olga Ciepiela

10. Inny materiał diagnostyczny w położnictwie /płyn owodniowy, smółka, nasienie, wymaz z pochwy i szyjki macicy/ ZALICZENIE mgr Agnieszka Wiśniewska  

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

Zaliczenie testowe na ostatnich zajęciach, test jednokrotnego wyboru, zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi.  

 

Literatura obowiązkowa

Skrypt „Diagnostyka Laboratoryjna” pod red. prof. Urszuli Demkow, WUM,  Warszawa, 2015rok /. /Rozdziały zgodnie z tematyką wykładów i ćwiczeń/