położnictwo I stopnia

Moduł Diagnostyka laboratoryjna II rok

Położnictwo i opieka położnicza

kierunek Położnictwo I stopnia, studia stacjonarne

rok akademicki 2022/2023, semestr zimowy i letni

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Monika Paskudzka

Godziny przyjęć: uzgadniane na bieżąco w sekretariacie.

 

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu na bieżąco.

 

 

Roczny wymiar zajęć:

Wykłady 10 godz.                  5 x 2 godz- semestr zimowy

Ćwiczenia 20 godz.                10 x 2 godz- semestr letni  

 

Wykłady odbywają się w formie e-learningu i umieszczone są na platformie e-learning.wum.edu.pl.

Ćwiczenia odbywają  się na terenie Zakładu  ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala CSK UCK WUM; blok C; niski parter) Szczegółowy rozkład ćwiczeń wraz z ich formą (stacjonarna/on-line) będzie podany przed rozpoczęciem semestru letniego.

 

 

 Cel nauczania przedmiotu:

  1. Dostarczenie wiedzy o możliwościach wykorzystania parametrów laboratoryjnych w ocenie stanu klinicznego pacjenta i w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich odmienności w okresie ciąży i noworodkowym
  2. Dostarczenie wiedzy o wpływie fazy przed laboratoryjnej i sposobu pozyskiwania próbki do badania na jakość i wartość wyniku oznaczenia laboratoryjnego
  3. Zdobycie podstawowych umiejętności współpracy położnej z laboratorium analitycznym

 

Program:

 

Tematy wykładów:

1.Pojęcie diagnostyki laboratoryjnej i jej rola w ochronie zdrowia – mgr Monika Paskudzka

2. Inny materiał diagnostyczny w położnictwie /płyn owodniowy, smółka, nasienie, wymaz z pochwy i szyjki macicy, krew pępowinowa – mgr Monika Paskudzka

3. Podstawowe badania laboratoryjne dla celów transfuzjologii. Laboratoryjna diagnostyka konfliktu serologicznego – mgr Małgorzata Pamięta

4. Odmienności badań w okresie ciąży i noworodkowym. Badania skriningowe noworodków – mgr Monika Paskudzka

5. Mocz, jako materiał do badań laboratoryjnych. Podstawy oznaczeń wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem HBV, HCV i HIV – dr Marzena Iwanowska

 

Tematy ćwiczeń:

1.  Rola badań laboratoryjnych w procesie diagnostycznym. Formy przedstawiania wyników badań analitycznych. Zasady organizacji laboratorium  - mgr Monika Paskudzka

2.  Materiał do badań laboratoryjnych. Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek. Antykoagulanty – dr Marzena Iwanowska  

3.  Zasady pobierania krwi do badań laboratoryjnych. Systemy pobierania krwi. Pozalaboratoryjne i laboratoryjne przyczyny błędów –  dr Marzena Iwanowska

 4.  Oznaczanie grupy krwi w układzie ABO i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał metodami manualnymi. mgr Justyna Malinowska

5. Podstawowe badania układu krzepnięcia. Badania morfologii krwi obwodowej/ ZALICZENIE - mgr Monika Paskudzka

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

Zaliczenie testowe na ostatnich zajęciach, test jednokrotnego wyboru, zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi.  

 

Literatura obowiązkowa

Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie. O. Ciepiela, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021