• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

analityka II rok

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału  -  2018/2019

Medycyna Laboratoryjna, II rok

Zajęcia prowadzone są  przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Centralnego Laboratorium SP CSK /niski parter/, ul. Banacha 1a, Warszawa

Kierownik Zakładu: dr hab. n med. Olga Ciepiela

Osoba odpowiedzialna: dr Marzena Iwanowska marzena.iwanowska@wum.edu.pl

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na stronie Zakładu na bieżąco

Godziny przyjęć: uzgadniane są na bieżąco w sekretariacie.

Wykłady – 15 godzin

Odbywają się w poniedziałki, w dniach 18 02 2019 r. – 25 03 2019 r. - w godzinach: 13:00 – 14:30, w dniu 27 05 2019 r. w godzinach  13:00 – 15:15, w Sali im. Prof. Bronisława Koskowskiego na Wydziale Farmacji

Tematy wykładów:           

1.  Czynniki stanowiące zagrożenie w laboratorium. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, postępowanie po ekspozycyjne przedlekarskie. Podstawowe pojęcia dotyczące kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych - dr Hanna Zborowska, 18 02 2019 r.

2.  Mocz jako materiał do badań laboratoryjnych – dr Marzena Iwanowska, 25 02 2019 r.

3.  Rola badania moczu w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu postępowania medycznego – dr Marzena Iwanowska, 04 03 2019 r.

4.  Badanie płynów z jam ciała. – mgr Agnieszka Wiśniewska, 11 03 2019 r.

5.  Wartości odniesienia i ich znaczenie w interpretacji wyniku. Wpływ wybranych czynników osobniczych na wynik badania laboratoryjnego /zmienność osobnicza, wiek, płeć, rytmy biologiczne/. Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na wynik oznaczenia laboratoryjnego /pożywienie, aktywność fizyczna, używki głodzenie/, Jakość próbki materiału biologicznego a wynik oznaczenia laboratoryjnego /wpływ stazy, środków odkażających, miejsca pobrania, hemolizy, przechowywania i transportu/ -  dr hab. n med. Olga Ciepiela, 18 03 2019 r.

6.  Cytomorfologia ginekologiczna. Przygotowanie wymazów ginekologicznych. Podstawowe cechy normalnych i patologicznych komórek zawartych w wymazie ginekologicznym. Płyn owodniowy. Metody pobierania składników płynu owodniowego. Badania biochemiczne i morfologiczne płynu owodniowego. – dr hab. Olga Ciepiela, 25 03 2019 r.

7.  Badanie ogólne kału. Kierunki badania kału. Badanie na obecność krwi utajonej. Zasada przeprowadzenia badania. Interpretacja wyników badania. Sonda żołądkowa i dwunastnicza. Wskazania i przeciwwskazania do zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy. Przygotowanie pacjenta do zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy. Badanie czynności wydzielniczej żołądka - badanie pH, kwaśności miareczkowej i obliczenie wartości BAO, MAO i PAO. Interpretacja wyników badania. Badanie soku żołądkowego (cechy fizyczne, chemiczne, skład mikroskopowy). Metody badania motoryki dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, próba z cholecystokininą. BAL. Badanie plwociny. – dr hab. Olga Ciepiela, 27 05 2019r.

8.   Zaliczenie wykładów – dr hab. Olga Ciepiela, 27 05 2019r.

 

Seminaria  – 15 godzin

Odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w poniedziałki:

Grupa 1:  w dniach 18 02 2019 r. – 18 03 2019 r.,  w godzinach :15:15 – 16:45

Grupa 2:  w dniu 25 03 2019 r. w godzinach  13:00 – 15:15,

                 w dniu 27 05 2019 r. w godzinach 15:30 – 18:30

            w dniu 03 06 2019 r. w godzinach 13: 00 – 16:00

 

Tematy seminariów:         

1. Techniki znajdujące zastosowanie w rutynowym medycznym laboratorium diagnostycznym ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji badań z zakresu analityki ogólnej. Podstawy prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. - dr Hanna Zborowska /25 02 i 03 06/

2. Zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. Zasady znakowania i identyfikacji próbek. Przechowywanie i transport próbek. – dr Hanna Zborowska /04 03 i 27 05/

3.  Rola badania moczu w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu postępowania medycznego. Dobowa zbiórka moczu. – dr Marzena Iwanowska /18 02 i 25 03/

4.  Badanie nasienia. Podstawowe parametry ejakulatu, badania morfologiczne. Badania biochemiczne. -  dr hab. Olga Ciepiela /11 03 i 03 06/

5.   Płyn stawowy. Metody pobierania płynu stawowego. Kierunki badania płynu stawowego. Skład chemiczny płynu stawowego. Elementy morfotyczne występujące w płynie stawowym i metody ich badania –mgr Agnieszka Wiśniewska /18 03 i 27 05/

 

Ćwiczenia:  – 45 godzin

Odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej /ćwiczenia 1 – 8  i 11 – 15/                           

i w Zakładzie Pielęgniarstwa, ul Ciołka  /ćwiczenie 8 i 9/

 

Grupa 1:  w dniach 20 02 2019 r. – 05 06 2019 r.

      Grupa 2:  w dniach 21 02 2019 r. – 30 05 2019 r.

      Grupa 3:  w dniach 22 02 2019 r. – 14 06 2019 r.

 

Szczegółowy rozkład zajęć umieszczony jest na tablicy przy salach ćwiczeń.

Tematy ćwiczeń:

1.  Zajęcia praktyczne z badania moczu ze szczególnym uwzględnieniem roli pasków testowych. Znaczenie kliniczne wykrywania narkotyków i leków w moczu za pomocą testów paskowych. – dr Marzena Iwanowska

2.   Badanie ogólne moczu ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopowej oceny osadu. Metody barwienia osadu moczu.-  dr Marzena Iwanowska

3.   Badanie ogólne moczu ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopowej oceny osadu. Metody barwienia osadu moczu.-  dr Marzena Iwanowska

4.   Zajęcia praktyczne z badania płynu mózgowo-rdzeniowego.  mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

5.   Zajęcia praktyczne z badania płynów ustrojowych. Rola badania płynów z jam ciała. Pojęcia przesięku i wysięku. Metody ich różnicowania. T12 - mgr Agnieszka Wiśniewska, dr Emilia Czyżewska

6.  Rola badania kału w różnych patologiach klinicznych. Inny materiał biologiczny (kamienie, ślina, łzy, włosy, nasienie). Badanie kału: makroskopowe, mikroskopowe (wykrywanie  skrobi, tłuszczu, włókien mięsnych), chemiczne (wykrywanie barwników żółciowych, chymotrypsyny, krwi utajonej). – mgr Paweł Kozłowski

7.  Ocena ilościowa elementów morfotycznych krwi, PMR, płynów z jam ciała za pomocą kamer hematologicznych Burkera i Fuchsa-Rosenthala. Technologia pomiarowa w analizatorach zautomatyzowanych. - dr Emilia Czyżewska

8.   Zaliczenie praktyczne i teoretyczne ćwiczeń 1-7  dr Marzena Iwanowska

9,10 . Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej - mgr Małgorzata Fedak

11. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej i włośniczkowej – dr hab. Olga Ciepiela

12. Standardy przy pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych. Czynniki przedanalityczne wpływające na wynik badania.          Analiza stopnia hemolizy w próbce. Interferencje. Rola i rodzaje antykoagulantów. – dr Hanna Zborowska

13. Analiza kamieni żółciowych. Analiza kamieni moczowych: wykrywanie soli amonowych, węglanów, szczawianów, fosforanów, wapnia, cystyny – mgr Paweł Kozłowski

14. Przygotowanie procedury pobierania krwi. Wizyta w punkcie pobrań. Omówienie przygotowanych procedur. – dr Hanna Zborowska

15. Obieg materiału i zasady dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem etapu przygotowania próbek do badania (wirowanie, sedymentacja). Wizyta w  laboratorium. Zaliczenie ćwiczeń 9 - 15 – dr Hanna Zborowska, dr hab. Olga Ciepiela