Immunologia

IMMUNOLOGIA

II rok, kierunek analityka medyczna,

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Miejsce i wymiar zajęć z Immunologii:

Zajęcia obejmują 50 godzin, w tym: wykłady 10, seminaria 20, ćwiczenia 20 godzin,
ECTS = 3.

Sale ćwiczeniowe Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, ul. Banacha 1a

Seminaria – platforma MS Teams

Wykłady – platforma e-learning.wum.edu.pl

 

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy w sesji zimowej

Wyniki egzaminu z dnia 4.01.2021

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania immunologii jest:

·         Poznanie budowy i funkcji układu odpornościowego człowieka;  

·    Poznanie podstawowych mechanizmów indukcji i rozwoju odpowiedzi immunologicznej oraz procesów leżących u podłoża chorób alergicznych, autoimmunologicznych, nowotworowych, odrzucania przeszczepów oraz pierwotnych i wtórnych niedoborów oporności;

·         poznanie możliwości zastosowania przeciwciał, cytokin i komórek należących do układu odpornościowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych

·   nabycie umiejętności przeprowadzania badań podstawowymi metodami immunologicznymi (w tym izolacji komórek układu odpornościowego, przeprowadzanie testów immunoenzymatycznych, oceny subpopulacji limfocytów, oceny funkcji komórek układu odpornościowego, wykonywania testów w oparciu o reakcje antygen-przeciwciało, interpretacji wyników podstawowych badań immunologicznych)

 

Program nauczania:

Wykłady:

W1 – Wprowadzenie do układu odpornościowego: komórki, tkanki i narządy układu
odpornościowego, przeciwciała, układ dopełniacza, receptory limfocytów T, cząsteczki MHC (dr S. Białek).

W2 – Rodzaje odpowiedzi immunologicznej: odporność wrodzona, prezentacja antygenu, współdziałanie komórek w wytwarzaniu przeciwciał, komórki żerne w odporności, cytotoksyczność odpowiedzi immunologicznej, regulacja odpowiedzi immunologicznej, odpowiedzi immunologiczne w tkankach (dr hab. O. Ciepiela)

W3 – Immunologia zakażeń: odporność przeciwwirusowa, odporność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, odporność na inwazje pasożytnicze, pierwotne niedobory odporności, AIDS i wtórne niedobory odporności, szczepienia (dr S. Białek)

W4 – Odpowiedzi immunologiczne przeciw tkankom: tolerancja immunologiczna, autoimmunizacja i choroby autoimmunizacyjne, przeszczep i odrzucenie, odporność na nowotwory. (dr S. Białek)

W5 – Nadwrażliwości: typu I (natychmiastowa), typu II, typu III, typu IV (dr S. Białek)

 

Seminaria:

S1 – Pierwotne i wtórne niedobory odporności (mgr D.Łacheta).

S2 – Diagnostyka niedoborów odporności oraz funkcjonowania układu odpornościowego. Terapia genowa (mgr D. Łacheta)

S3 – Tolerancja immunologiczna. Mechanizmy zabezpieczające przed autoagresją. Mechanizmy indukujące autoagresję (dr S. Białek)

S4 – Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów (dr hab. O. Ciepiela)

S5 – Testy diagnostyczne w ocenie zaburzeń układu odpornościowego (dr hab. O. Ciepiela)

S6 – Nadwrażliwość typu II, III i IV. Zastosowania w diagnostyce. Choroby o podłożu atopowym (dr S. Białek)

S7– Główny układ zgodności tkankowej (mgr D. Łacheta)

S8 – Immunologia rozrodu. Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (dr hab. O. Ciepiela)

S9 – Przeciwciała monoklonalne i ich zastosowanie w terapii. (dr S. Białek)

S10 – Immunologiczne podłoże reakcji SIRS (dr S. Białek)

Seminaria

Ćwiczenia:

C1 – Izolacja limfocytów (dr hab. O. Ciepiela)

C2 – Test redukcji błękitu nitrotetrazolowego (NBT) (dr hab. O. Ciepiela)

C3 – Immunofenotypowanie subpopulacji limfocytów (dr hab. O. Ciepiela)

C4 – Testy immunochromatograficzne. Ocena zdolności fagocytujących neutrofilów. Wstęp do metod immunoenzymatycznych.  (dr hab. O. Ciepiela)

C5 – Ocena reakcji antygen-przeciwciało w żelu (dr S. Białek)

C6 – Testy immunoenzymatyczne (ELISA) (dr M. Iwanowska)

C7 – Odczyny precypitacyjne (mgr M. Małecka)

C8 – Testy lateksowe (mgr M. Małecka)

C9 – Oznaczanie składowych układu dopełniacza. Interpretacja wyników badań (mgr mgr M. Małecka)

C10 – Diagnostyka alergii IgE-zależnych. Interpretacja wyników badań (dr S. Białek)

plan ćwiczeń

 

Podczas ćwiczeń obowiązuje strój ochronny – buty, fartuch, maseczka

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

·         Kolokwium testowe po piątym seminarium,

·         Kolokwium testowe po 10 seminarium

·         Egzamin testowy przeprowadzany w sesji zimowej, obejmujący 60 pytań jednokrotnego wyboru, trwający 60 minut. Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy być obecnym na seminariach i ćwiczeniach (dopuszczalna nieobecność na 2 z zaplanowanych 20 zajęć), wziąć udział we wszystkich wykładach w formie e-learningu oraz zaliczyć kolokwium.

 

Literatura obowiązkowa:

1.    Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia, PWN, Warszawa 2017

2.    Lasek W.: Immunologia: podstawowe zagadnienia i aktualności. PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1.    Bryniarski K.: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

2.    Abbas AK., Lichtman AH., Pillai S.: Immunologia – funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Red. wyd. pol. Żeromski J., Edra Urban & Partner,Wrocław 2015 

3.    Żeromski J., Madaliński K., Witkowski JM.: Diagnostyka immunologiczna w praktyce lekarskiej. Mediton, Łódź 2017, z serii Immunologia w praktyce.

4.    Vollma A, Zundorf I, Dingremann T. Immunologia i immunoterapia. Red. wyd. pol. Żeromski J. Medpharm Polska 2015