Techniki pobierania materiału biologicznego

TECHNIKI POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

II rok, kierunek analityka medyczna,

rok akademicki 2022/2023, semestr letni

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Milena Małecka-Giełdowska

 

Miejsce i wymiar zajęć z Technik pobierania materiału biologicznego:

Zajęcia obejmują 15 godzin: Ćwiczenia 15 godzin
ECTS = 1.

Sale ćwiczeniowe Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Banacha 1a, blok C, niski parter

 

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie praktyczne w sesji letniej.

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania Technik pobierania materiału biologicznego jest:

·         Zapoznanie się z technikami pobierania krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej, zasadami pobierania płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, treści żołądkowej i dwunastniczej, technikami pobierania wymazów, zeskrobin i popłuczyn

·         Nabycie umiejętności pobierania krwi żylnej i włośniczkowej.

·         Nabycie umiejętności pobierania wymazów.

·         Poznanie różnych systemów do pobierania krwi.

·         Poznanie wpływu pobierania materiału na wyniki badań laboratoryjnych.

 

Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Milena Małecka-Giełdowska

 

Wymiar zajęć:

Ćwiczenia: 15 godzin

 

 

Tematy ćwiczeń:

 

1.      Przygotowanie procedury pobierania krwi. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi włośniczkowej. Mgr Milena Małecka-Giełdowska

2.      Zajęcia praktyczne z pobierania krwi włośniczkowej. Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej. Dr Marzena Iwanowska

3.      Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej. Mgr Monika Paskudzka

4.      Zajęcia praktyczne z pobierania krwi żylnej. Mgr Monika Paskudzka

5.      Zajęcia praktyczne z pobierania wymazów. Mgr Milena Małecka-Giełdowska

 

 

Metody organizacji pracy:  Studenci pracują samodzielnie, wykonując praktycznie zadania przewidziane programem.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich ćwiczeniach. Prawidłowe wykonanie wkłucia do żyły łokciowej i prawidłowe pobranie krwi kapilarnej. Wykonanie procedury pobierania krwi żylnej i włośniczkowej. Prawidłowe pobranie wymazu z rany i gardła.

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania:

Raporty z wykonanych zadań

Ocena jakości pobranej próbki krwi pod kątem odpowiedniej objętości materiału i jej przydatności do wykorzystania w procesie diagnostycznym.

Literatura obowiązkowa:

·         Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski wyd. 3

·         Próbki: od pacjenta do laboratorium. W.G. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta

·         Wydzieliny człowieka. M. Uszyński, K. Worowski

Literatura zalecana: 

·         Aktualne wytyczne dotyczące pobierania materiału biologicznego.

·         Dostarczane na zajęcia bieżące publikacje.