Analityka medyczna III rok

BADANIE OGÓLNE MOCZU I PŁYNÓW Z JAM CIAŁA

fakultet

III rok, kierunek analityka medyczna,

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Marzena Iwanowska (marzena.iwanowska@wum.edu.pl)

 

Miejsce i wymiar zajęć z Analityki ogólnej:

Zajęcia obejmują 30 godzin, w tym: ćwiczenia 30
ECTS = 1.

Sale ćwiczeniowe Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, Banacha 1a, blok C, niski parter

 

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin praktyczny, zaliczenie

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

·         Nabycie umiejętności samodzielnego badania ogólnego moczu i jego interpretacji.

·         Nabycie umiejętności samodzielnego badania płynu mózgowo-rdzeniowego i jego interpretacji.

·         Nabycie umiejętności samodzielnego badania płynu z jamy ciała i jego interpretacji.

·         Zapoznanie się z technikami badania moczu i płynów z jam ciała w rutynowym laboratorium medycznym.

·         Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym.

·          

Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

 

Wymiar zajęć:

Ćwiczenia: 30 godzin

 

Ćwiczenia odbywają  się na terenie Zakładu  ul. Banacha 1a (Laboratorium Szpitala CSK UCK WUM; blok C; niski parter). Obowiązuje strój ochronny.

 

 

Tematy ćwiczeń:

1.      Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy do pracy z materiałem biologicznym. Dr Marzena Iwanowska

2.      Teoretyczne podstawy badania moczu testem paskowym, dr Marzena Iwanowska

3.      Praktyczne ćwiczenia z badania moczu testem paskowym. dr Marzena Iwanowska

4.      Mikroskopowe badanie moczu. dr Marzena Iwanowska

5.      Teoretyczne podstawy badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Ocena przydatności materiału do badań laboratoryjnych. Mgr Milena Małecka

6.      Praktyczne ćwiczenia badania biochemicznego płynu mózgowo-rdzeniowego. Mgr Milena Małecka

7.      Mikroskopowe badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Mgr Milena Małecka

8.      Teoretyczne podstawy badania płynów z jam ciała. mgr Agnieszka Wiśniewska

9.      Praktyczne wykonanie badania płynów z jam ciała. mgr Agnieszka Wiśniewska

10.  Praktyczna interpretacja wyników badania moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała.

Praktyczny egzamin z badania moczu lub płynu mózgowo-rdzeniowego  Dr Marzena Iwanowska, mgr Agnieszka Wiśniewska

Metody organizacji pracy:  Studenci pracują samodzielnie, wykonując praktycznie zadania przewidziane programem.

 

Organizacja zajęć:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w 9 z 10 ćwiczeń i zaliczenie egzaminu praktycznego.

 

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania:

Egzamin praktyczny

 

Literatura obowiązkowa:

1.     Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski wyd. 3

2.     Próbki: od pacjenta do laboratorium. W.G. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta

3.     Wydzieliny człowieka. M. Uszyński, K. Worowski

4.     Dostępne atlasy moczu

Uzupełniająca

1.     Diagnostyka laboratoryjna. B. Neumeister, I. Besenthal, H. Liebich

2.     Diagnostyka laboratoryjna t. 1 i 2. N.A. Brunzel

3.     Interpretacja badań laboratoryjnych. J. Wallach

4.     Dostarczane na zajęciach bieżące publikacje