• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

analityka IV rok

HEMATOLOGIA LABORATORYJNA

Godziny przyjęć uzgadniane są na bieżąco w sekretariacie.

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są  na tablicy ogłoszeń.

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Wiśniewska.

 

Roczny wymiar zajęć: 60 godz. wykładów,  90 godz. ćwiczeń.

 

Wykłady  odbywają  się  w Sali nr 120, budynek CBI, ul. Żwirki i Wigury 63 w poniedziałki w godzinach 8:15-9:45

 

Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu (Centralne Laboratorium CSK;  ul. Banacha 1a, blok C;  niski parter)

Szczegółowy rozkład sal zostanie podany przed rozpoczęciem zajęć.

 

Cel nauczania przedmiotu:

·         zapoznanie z podstawowymi technikami, stosowanymi w badaniach hematologicznych

·         samodzielne wykonanie badań manualnych w tym mikroskopowych

·         interpretacja wyników z analizatorów hematologicznych

·         algorytmy postępowania diagnostycznego w zaburzeniach układu białokrwinkowego, czerwonokrwinkowego i płytkotwórczego oraz w zaburzeniach hemostazy.

·         zmiany parametrów hematologicznych w różnych patologiach układowych i narządowych

 

Program:

 

Wymiar godzin:

 

Wykłady : 7 i 8 semestr po 2 godz  1 raz w tygodniu  30 x 2 godz (60 godz)

Ćwiczenia : 7 i 8 semestr po 3 godz 1 raz w tygodniu 30 x 3 godz  (90 godzin)

 

Tematy wykładów

 

 1. Hematopoeza. Czynniki wzrostu układu krwiotwórczego.
 2. Hematopoeza układu białokrwinkowego.
 3. Hematopoeza układu czerwonokrwinkowego.
 4. Hematologia laboratoryjna, jej rola w procesie diagnostycznym
 5. Metody instrumentalne stosowane w hematologii.
 6. Zmiany jakościowe i ilościowe krwinek białych.
 7. Zmiany jakościowe krwinek czerwonych.
 8. Morfologia krwi obwodowej w stanach zapalnych.
 9. Podział niedokrwistości. Aplazja szpiku
 10. Niedokrwistości  hemolityczne.
 11. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość chorób przewlekłych,

niedokrwistość pokrwotoczna.

 1. Niedokrwistości megaloblastyczne.
 2. Układ krzepnięcia i fibrynolizy.
 3. Układ inhibitorowy hemostazy.
 4. Badania w hemostazie.
 5. Zaburzenia układu krzepnięcia i fibrynolizy
 6. Rola płytek krwi.
 7. Trombocytopenie, trombocytozy, trombocytopatie.
 8. Znaczenie diagnostyczne retykulocytów.
 9. Przewlekła białaczka szpikowa- nowitwory mieloproliferacyjne .
 10. Zespoły mielodysplastyczne.
 11. Ostra białaczka mieloblastyczna.
 12. Ostra białaczka limfoblastyczna 
 13.  Przewlekła białaczka limfatyczna     
 14. Chłoniaki.
 15. Szpiczak i inne gammapatie.
 16. Rola cytometrii przepływowej w badaniach hematologicznych.
 17. Stany nagłe w hematologii.
 18. Badania cytochemiczne i cytoenzymatyczne komórek układu krwiotwórczego.
 19. Zasady interpretacji wyników badań hematologicznych.

 

Tematy ćwiczeń                                                              

 

1.      Zajęcia organizacyjne, prawidłowe rozmazy krwi obwodowej.

2.      Szereg  białokrwinkowy szpiku.

3.      Szereg czerwonokrwinkowy i trombocytarny szpiku.

4.      Wykonywanie rozmazów krwi obwodowej /technika, barwienia/

5.      Zapoznanie się z morfologią prawidłowych leukocytów krwi obwodowej.

6.      Ocena krwinek czerwonych w rozmazach. Odczyn opadania krwinek (OB.)

7.      Samodzielne wykonanie rozmazu i jego ocena ilościowa i jakościowa.

8.      Liczenie rozmazów krwi obwodowej.

9.      Charakterystyczne zmiany zapalne krwinek białych, liczenie rozmazów.

10.  Niedokrwistości mikrocytarne, ocena rozmazów.

11.  Metoda manualna barwienia retykulocytów.

12.  Ocena jakościowa normocytów oraz ilościowa  retykulocytów.

13.  Niedokrwistości makrocytarne, ocena rozmazów .

14.  Odmłodzenie układu białokrwinkowego.

15.  Mieloblasty i promielocyty rozmaz krwi obwodowej.

16.  Liczenie rozmazów krwi obwodowej z nieznacznym przesunięciem w lewo.

17.  Liczenie rozmazów krwi obwodowej ze znacznym przesunięciem w lewo.

18.  Erytroblasty w rozmazach krwi obwodowej, znaczenie diagnostyczne.

19.  Liczenie rozmazów krwi obwodowej z monocytozą.

20.  Liczenie rozmazów krwi obwodowej u dzieci.

21.  Przewlekła białaczka szpikowa rozmaz krwi obwodowej.

22.  Przewlekła białaczka szpikowa obraz szpiku.

23.  Szpiczak plazmocytowy, chłoniaki – szpik, krew obwodowa

24.  Ostra białaczka mieloblastyczna rozmaz krwi obwodowej.

25.  Ostra białaczka mieloblastyczna obraz szpiku.

26.  Przewlekła białaczka limfatyczna  rozmaz krwi obwodowej.

27.  Przewlekła białaczka limfatyczna obraz szpiku.

28.  Ostra białaczka limfoblastyczna rozmaz krwi obwodowej.

29.  Ostra białaczka limfoblastyczna obraz szpiku.

30.  Zaliczenie ćwiczeń, ocena rozmazów.

 

Forma oceny:

·         ocena na bieżąco umiejętności rozpoznawania komórek i liczenia rozmazów

Zaliczenie przedmiotu:

·         praktyczna ocena rozmazu

·         egzamin testowy i ustny

 

Literatura obowiązkowa:

1. Atlas Hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy, M Kozłowska-Skrzypczak, A. Czyż, E. Wojtasińska, PZWL, 2016.

2. Hematologia, Wielka Interna tom 10,  Warszawa 2011.

3. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne, H. Bomski, PZWL, 1998.

4. Interna Szczeklika 2016, rozdział VI.

5. Podstawy hematologii, red. A. Dmoszyńska, wydawnictwo Czelej, wydanie III.

 

Literatura zalecana:

1. Diagnostyka Laboratoryjna, B. Solnica, PZWL,  Warszawa 2014, rozdz. 8. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krwiotwórczego.

2. Podstawy medycyny wewnętrznej Harrisona, część V Hematologia i onkologia, 267-369,PZWL Warszawa 2000.

3. Hematologia w praktyce, K. Sułek, PZWL, Warszawa 2007.

4. Diagnostyka cytomorfologiczna szpiku, K. Sułek, wyd. Selezjańskie, 2003.

5. Hematologia, L. Waterbury, Urban &Partner, Wrocław 1998.

6. Hematologia Kliniczna, red. K. Janicki, tom I  i II, PZWL 1991.

7. Dostępne atlasy hematologiczne