Hematologia laboratoryjna

Hematologia Laboratoryjna

IVrok, kierunek Analityka medyczna,

rok akademicki 2022/2023, semestr zimowy i letni

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Agnieszka Wiśniewska (agnieszka.wisniewska@wum.edu.pl)

 

Miejsce i wymiar zajęć z Analityki ogólnej:

Zajęcia obejmują 180 godzin, w tym: wykłady 60, seminaria 30, ćwiczenia 90
ECTS = 16.

Ćwiczenia w salach mikroskopowych Zakładu Medycyny Laboratoryjnej WUM (Banacha 1a, blok C, niski parter), 

Seminaria Sala C, Wydział Farmaceutyczny

Wykłady

W czasie rzeczywistym MS Teams

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin ustny i testowy w sesji letniej

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania Hematologii Laboratoryjnej jest:

·         Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy w laboratorium w pracowni mikroskopowej z materiałem pacjenta.

·         Nabycie umiejętności pracy z mikroskopem świetlnym.

·         Zapoznanie się z podstawowymi technikami automatycznymi i manualnymi stosowanymi w  pracowni hematologii.

·          Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania rozmazów krwi obwodowej i szpiku.  

·         Nabycie umiejętności samodzielnego liczenia i interpretacji rozmazów krwi obwodowej

·         Nabycie umiejętności samodzielnego liczenia i interpretacji mielogramów.

·         Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy w laboratorium. 

 

 

·         Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

Tematy wykładów:

1.      ,,Od młokosa do herosa” wstęp do hematopoezy. Mgr Agnieszka Wiśniewska

2.      Z cyklu - ,,Od młokosa do granuloherosa”- omówienie hematopoezy z uwzględnieniem szczegółowej morfologii komórek układu białokrwinkowego  (układu granulocytarnego, mono- i limfoidalnego). Mgr Agnieszka Wiśniewska.   

3.      Z cyklu - ,,Od młokosa do hemoherosa” – omówienie hematopoezy układu czerwonokrwinkowego z uwzględnieniem szczegółowej morfologii poszczególnych komórek.   Mgr Agnieszka Wiśniewska.  

4.      Zmiany ilościowe i jakościowe elementów morfotycznych krwi. Mgr Agnieszka Wiśniewska

5.      Hematologia Laboratoryjna w Polsce i na świecie.  Mgr Agnieszka Wiśniewska

6.      Metody instrumentalne automatyczne i manualne stosowane we współczesnej diagnostyce hematologicznej. Mgr Agnieszka Wiśniewska

7.       Niedokrwistości i ich podział. Dr hab. Olga Ciepiela

8.      Niedokrwistości mikrocytarna niedoborowa, pokrwotocza i chorób przewlekłych. Dr hab. Olga Ciepiela

9.      Niedokrwistości  makrocytarne ( megaloblastyczne vs makrocytarne). Dr hab. Olga Ciepiela

10.  O niedokrwistościach hemolitycznych z polichromatofilami, sferocytami i retikulocytami  w tle. Dr hab. Olga Ciepiela

11.  Co się kryje pod pojęciem retikulocytoz  i  retikulocytopenii.  Mgr Agnieszka Wiśniewska

12.  Aplazja szpiku – przyczyny i konsekwencje. Mgr Milena Małecka-Giełdowska

13.  Wstęp do laboratoryjnej diagnostyki zaburzeń układu hemostazy. Fizjologia układu krzepnięcia krwi. Mgr Paweł Kozłowski

14.  Skazy krwotoczne - podział i rola diagnostyki laboratoryjnej w ich rozpoznawaniu. Mgr Paweł Kozłowski

15.  Zakrzepica i trombofilia - podstawowe informacje i obowiązujące algorytmy diagnostyczne. Mgr Paweł Kozłowski

16.  Monitorowanie leczenia przeciwkrzepliwego - antagoniści witaminy K, heparyny, nowe doustne antykoagulanty. Mgr Paweł Kozłowski

17.  ‘’Najmniejsze ale czy nie najważniejsze – o trombocytach prawie wszystko’’. Mgr Agnieszka Wiśniewska

18.  ,,O przewlekłej białaczce szpikowej i jej konsekwencjach nie szpikowych’’. Dr Emilia Czyżewska

19.  „Czy choroby mieloproliferacyjne to nowotwory?’’. Dr Emilia Czyżewska

20.  ‘’Mielodysplazja, erytrodysplazja, megalodysplazja … czyli Zespoły Mielodyspalastyczne’’ Dr Emilia Czyżewska

21.  „Dlaczego białaczki mieloblastyczne są białaczkami ostrymi’’. Mgr Milena Małecka-Giełdowska

22.  „Co się kryje pod skrótem ALL’’. Mgr Milena Małecka-Giełdowska

23.  Do czego prowadzi rozrost linii limfoidalnej. Mgr Agnieszka Wiśniewska

24.  Gdzie się rozwijają Chłoniaki. Mgr Agnieszka Wiśniewska

25.  Szpiczak nie ma sobie równych pod mikroskopem i w elektroforezie o Plazmocytomie i innych gammapatiach. Dr hab. Olga Ciepiela

26.  Przeciwciała monoklonalne i fluorescencja w rękach diagnosty hematologa – wstęp do cytometrii przepływowej. Dr hab. n. med. Olga Ciepiela

27.   Diagnostyka cytometryczna w chorobach hematologicznych. Dr hab. n. med. Olga Ciepiela

28.  Diagnostyka molekularna w służbie hematologii. Mgr Agnieszka Wiśniewska

29.  Jak rozpoznać stany nagłe w hematologii. Mgr Agnieszka Wiśniewska

30.   Podstawy interpretacji wyników morfologii i mielogramów.  Mgr Agnieszka Wiśniewska

 

  Tematy seminariów:

1.      Co się kryje pod 28 parametrowym wynikiem morfologii.

2.      Hematologiczne osobliwości w pediatrii i w wieku starczym. 

3.      Czy leki, temperatura, papierosy i inne używki mogą wywołać u nas choroby krwi? 

4.      Wybrane praktyczne problemy u pacjentów z chorobami krwi. 

5.      Narządowe objawy chorób krwi i układu krwiotwórczego. 

6.      Badania bioptyczne  układu krwiotwórczego. 

7.      Problemy hematologiczne w położnictwie i ginekologii. 

8.      Transplantacja komórek macierzystych. 

9.      Zaburzenia układu hemostazy okiem praktyka. 

10.  Metody stosowane w laboratoryjnej diagnostyce układu hemostazy. 

11.  Amyloidoza pierwotna.  

12.   Nieprawidłowości w syntezie hemu i metabolizmie żelaza. 

13.  Terapia genowa w chorobach hematologicznych, zakażeniach HIV i w nowotworach.

14.  Krioglobuliny, krioglobulinemia i inne czynniki interferujące w oznaczeniach hematologicznych. 

15.  Badania krwinek czerwonych. 

 

 

 

Tematy ćwiczeń:

1.      Zajęcia organizacyjne

2.      Zapoznanie się z układem białokrwinkowym krew obwodowa/ szpik

3.      Zapoznanie się z układem czerwonokrwinkowym i płytkowym w szpiku

4.      Poznawanie morfologii prawidłowych leukocytów krwi obwodowej

5.     Nauka wykonywania rozmazów krwi obwodowej (grupa 5-osobowa)

6.     Nauka liczenia prawidłowych rozmazów krwi obwodowej (grupa 5-osobowa)

7.      Ocena jakościowa krwinek czerwonych w rozmazach

8.      Automatyczna i manualna ocena liczby retikulocytów

9.      Ocena mikroskopowa rozmazów krwi w stanach zapalnych

10.Mielogram – samodzielna ocena (grupa 5 osobowa)

11.Samodzielna ocena preparatów krwi obwodowej i szpiku (grupa 5 osobowa)

12.  Odmłodzenie układu białokrwinkowego /left shift/ ocena wyniku, rozmazu i szpiku

13.  Niedokrwistości mikrocytowe – ocena rozmazów krwi i szpiku

14.  Niedokrwistości makrocytowe – ocena rozmazów krwi i szpiku

15.  Niedokrwistości chorób przewlekłych - ocena rozmazów krwi i szpiku

16.  Niedokrwistości hemolityczne -  ocena rozmazów krwi i szpiku

17.  Erytroblasty i paraerytroblasty w rozmazach krwi obwodowej i szpiku

18.  Kolokwium pisemne I -3 pytania otwarte/ Analiza wybranych rozmazów krwi i szpiku z zakresu ćwiczeń 9-17

19.  Ćwiczenia z hemostazy na pracowni koagulologicznej

20.  Płytki w rozmazach krwi obwodowej i w szpiku w różnych stanach chorobowych

21.  Szpiczak plazmocytowy – ocena rozmazów krwi i szpiku, interpretacja wyników badań laboratoryjnych

22.  Przewlekła białaczka szpikowa, przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne- ocena  rozmazów mikroskopowych krwi i szpiku

23.  Ostre białaczki   w rozmazach krwi i szpiku

24.  Ostre białaczki limfoblastyczne –  ocena rozmazów krwi i szpiku

25.  Przewlekłe białaczki limfocytowe – ocena rozmazów krwi i szpiku

26.  Chłoniaki - ocena szpiku i krwi obwodowej

27.  Kolokwium II - 3 pytania otwarte/ Analiza wybranych rozmazów krwi i szpiku z zakresu ćwiczeń 20-26

28.  Zespoły mielodysplastyczne – ocena rozmazów krwi i szpiku

29.  Interpretacja wyników morfologii uzyskanych metodą automatyczną z weryfikacją mikroskopową.

30.  Zaliczenie praktyczne ćwiczeń - ocena 3 rozmazów krwi i szpiku

Metody organizacji pracy:  Studenci pracują samodzielnie, wykonując praktycznie zadania przewidziane programem.

 Organizacja zajęć:

Ćwiczenia w Sali mikroskopowej  będą odbywać się w 4 grupach  (lub 8 grupach 5-osobowych – ćwiczenie 5,6,10,11)

Wykłady będą się odbywały w formie e-learningu. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich wykładach, obecność na co najmniej 14 seminariach i 28 ćwiczeniach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze), zaliczenie kartkówek, zaliczenie kolokwiów, egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego.

Formy kontroli i ocena wyników nauczania:

Kartkówki (wejściówki) przed rozpoczęciem ćwiczeń – co najmniej 10 razy

Kolokwia zgodnie z planem zajęć

Zaliczenie  praktyczne ćwiczeń na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.

Egzamin ustny i testowy w sesji letniej 2023

 

   Literatura obowiązkowa:

Hematologia, Wielka Interna tom 10,  Warszawa 2011.

Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne, H. Bomski, PZWL, 1998.

Atlas Hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy, M Kozłowska-Skrzypczak, A. Czyż, E. Wojtasińska, PZWL, 2016.

Podstawy hematologii, red. A. Dmoszyńska, wydawnictwo Czelej, wydanie III.

 

Literatura polecana:

Diagnostyka Laboratoryjna , red. U. Demkow, WUM.

Diagnostyka Laboratoryjna, B. Solnica, PZWL,  Warszawa 2014, rozdz. 8. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu krwiotwórczego.

Interna Szczeklika 2016, rozdział VI.

Podstawy medycyny wewnętrznej Harrisona, część V Hematologia i onkologia, 267-369,PZWL Warszawa 2000.

Hematologia w praktyce, K. Sułek, PZWL, Warszawa 2007.

Diagnostyka cytomorfologiczna szpiku, K. Sułek, wyd. Selezjańskie, 2003.

Hematologia, L. Waterbury, Urban &Partner, Wrocław 1998.

Hematologia Kliniczna, red. K. Janicki.