• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

 

Osoba odpowiedzialna: dr Hanna Zborowska

 

Wymiar zajęć: 15 godz. wykładów (5 x 3 godziny)

 

Wykłady odbywają się w poniedziałki,  w dniach  07.10 – 04.11 2019r., w godzinach 15:00  – 17:30,  w sali 4.A 001 Szpital pediatyryczny

 

Cel nauczania przedmiotu:

 

Zapoznanie się z podstawowymi problemami, związanymi z organizacją medycznych laboratoriów diagnostycznych z uwzględnieniem aktów prawnych, określających rolę diagnosty laboratoryjnego oraz wymagania, którym musi sprostać laboratorium

 

Tematy wykładów:

 

1. Rola badań laboratoryjnych w zintegrowanym procesie ochrony zdrowia. Zasady organizacji laboratorium z uwzględnieniem wszystkich etapów pracy i specyfiki poszczególnych działów. Pojęcie POCT, centralizacja, decentralizacja. Problem badań przesiewowych dr hab. Olga Ciepiela

 

2. Szkolenia w laboratorium. Wymogi stawiane laboratoriom w oparciu o akty prawne (wyposażenie, warunki sanitarne, personel) – dr Hanna Zborowska

 

3. Zawód diagnosty laboratoryjnego i jego pozycja wśród innych zawodów medycznych. Akty prawne związane z obowiązkami i prawami diagnosty z uwzględnieniem możliwości szkolenia podyplomowego (specjalizacje). Standardy jakości obowiązujące w medycznych laboratoriach diagnostycznych – dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

4. Nowe podejście do jakości w laboratorium. System Jakości, zasady przygotowywania procedur i ich aktualizacji – mgr Monika Błocka-Gumowska

 

5. Zastosowanie i możliwości wykorzystania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Planowanie i opracowanie wyników problemów badawczych.

Aspekty ekonomiczne funkcjonowania laboratorium – dr Hanna Zborowska

 

Pisemne zaliczenie przedmiotu

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania: Pisemne zaliczenie na ostatnim wykładzie

Literatura obowiązkowa:

  • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Aldona Dembińska Kieć, Jerzy Naskalski
  • Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium red. Krzysztof  Benczek, Hanna Zborowska wyd. Verlag Dashofer
  • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001z późniejszymi zmianami
  • Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące: warunków jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne, standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. Dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych www.kidl.org.pl w zakładce „akty prawne”

Literatura zalecana:  Inne Rozporządzenia, dotyczące diagnostyki laboratoryjnej dostępne jak wyżej