Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

 

ORGANIZACJA MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH

V rok, kierunek analityka medyczna,

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

Miejsce i wymiar zajęć z Organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych:

Zajęcia obejmują 15 godzin, w tym: wykłady 15
ECTS = 1.

Wykłady umieszczone na platformie e-learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie testowe w sesji zimowej

 

Cel nauczania i zakres przedmiotu

Celem nauczania Organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych jest:

·         Zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z organizacją medycznych laboratoriów diagnostycznych

·         Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie medycznych laboratoriów diagnostycznych

·         Poznanie roli diagnosty laboratoryjnego w zintegrowanym procesie ochrony zdrowia

 

 

Godziny przyjęć studentów uzgadniane na bieżąco w sekretariacie

Wszystkie informacje przeznaczone dla studentów zamieszczane są na tablicy ogłoszeń na bieżąco.

 

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Olga Ciepiela

Wymiar zajęć: 15 godz. wykładów

 

Tematy wykładów:

 

1.   Rola badań laboratoryjnych w zintegrowanym procesie ochrony zdrowia. Zasady organizacji laboratorium z uwzględnieniem wszystkich etapów pracy i specyfiki poszczególnych działów. dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

2.      Pojęcie POCT, centralizacja, decentralizacja. Problem badań przesiewowych. Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

3.      Szkolenia w laboratorium. Wymogi stawiane laboratoriom w oparciu o akty prawne (wyposażenie, warunki sanitarne, personel). Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

4.      Zawód diagnosty laboratoryjnego i jego pozycja wśród innych zawodów medycznych. Współpraca między diagnostą a lekarzem. Akty prawne związane z obowiązkami i prawami diagnosty z uwzględnieniem możliwości szkolenia podyplomowego (specjalizacje). Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

5.      Dialog techniczny w MLD. Pozyskiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Automatyzacja w laboratorium. Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

6.      Rola kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego. Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym w świetle obowiązujących przepisów. Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

7.      Zastosowanie i możliwości wykorzystania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania laboratorium. Zamówienia publiczne. Dr hab. Olga Ciepiela (2 godziny)

8.      Outsourcing. Mgr A. Wiśniewska (1 godzina)

 

 

Wykłady będą się odbywały w formie e-learningu. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich wykładach oraz zaliczenie kolokwium testowego.

 

 

Formy kontroli i ocena wyników nauczania:

Zadanie do wykonania w trakcie trwania kursu e-learningowego

Zaliczenie w formie elektronicznej po zakończeniu przedmiotu (w tym samym czasie dla całego roku)

Literatura obowiązkowa:

  • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z 27 lipca 2001z późniejszymi zmianami
  • Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące: warunków jakie powinno spełniać medyczne laboratorium diagnostyczne, standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. Dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych www.kidl.org.pl w zakładce „akty prawne”

Literatura zalecana: 

·         Inne Rozporządzenia, dotyczące diagnostyki laboratoryjnej dostępne jak wyżej

·         Artykuły z zakresu organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego publikowane w czasopiśmie „Laboratorium medyczne” wydawnictwo Elamed